VAN BUT VIET NAM HAI NGOAI

Gia Nhap Van But
NHA
BAN CHAP HANH
LIEN LAC
Gia Nhap Van But
THONG TIN
HOI LUAN
THU MOI
KHOA HOC, KIEN THUC
Dan Chu Tu Do
Tac gia tac pham
NIEN LIEM
Ung Ho
Canh Giac
Dong Y Tay Y
Video
Quoc Gia Viet Nam
International Pen
CHUC MUNG
CHIA BUON

Gia nhập Văn Bút gồm có bốn loại hội viên: Hội viên hoạt động (Đòi hỏi có tác phẩm để bầu cử, ứng cử), hội viên danh dự (Các quan chức, văn nghệ sĩ,  có sự nghiệp, tên tuổi), hội viên kết nghỉa gồm những nhà văn nhà báo thuộc mọi quốc tịch, hội viên ân nhân gồm những nhân vật hay tổ chức đã yểm trợ tài chánh, phương tiện cho hội.
                                                             

 
 
                             

PHIẾU GIA NHẬP

VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI

 

 

Họ và tên:………………………………………………………………………………

Bút hiệu:… ……………………………………………………………………………..

Ngày sinh:… …………………………………………………………………………...

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..…..

Điện thoại:… …………………………………………………………………………...

Email: ……………………………………………………………………………….…..

Bộ môn sáng tác:… ……………………………………………………………………..

Tác phẩm đã xuất bản: ……………………………………………………………..…..

 

Các báo, tạp chí đã và đang cộng tác:… ………………………………………………..

 

Hai văn hữu giới thiệu:

1)      ……………………………………………………………………………………

 

2)      ……………………………………………………………………………………

 

Cam kết tôn trọng:

 

Hiến Chương – Điều Lệ Văn Bút Quốc Tế và

Điều Lệ, Nội Qui VBVNHN.

 

Xin gia nhập sinh hoạt (xin chọn và đánh dấu (X) một trong hai nơi):

 

____ Trực tiếp với Ban Chấp Hành

 

____ Vùng (điền tên Vùng) _________________

 

Làm ngày: ……………………………

(Ký tên)

 

Ban Đại Diện Vùng…………………………… / hay Ban Chấp Hành (nếu chọn sinh hoạt với BCH)

 

Đồng thuận thu nhận, ngày……………………………

(Ký tên)

 

Ban Chấp Hành VBVNHN ghi nhận ngày…………………………….

(Ký tên)

 

Copyright 2001, Our Nonprofit Agency